Aansprakelijkheid

Beheer gegevens en bescherming privacy

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat wat er wel en niet mag met uw gegevens. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de wet houdt. Sportgeneeskunde Midden Nederland voldoet aan de wettelijke eisen en normen van de Wbp. Uw gegevens worden opgeslagen in het elektronisch patiƫntendossier en op de beveiligde server. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming gedeeld met derden. Dus ook niet met werkgever, arbodiensten en medici, anders dan de verwijzer. Er hebben geen andere personen inzage in uw gegevens dan de arts en secretarieel medewerker van Sportgeneeskunde Midden Nederland. Voor een volledige toelichting verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy.

Betaling en vergoedingen:

Sportgeneeskunde Midden Nederland is aangesloten bij de FSMI en SCAS gecertificeerd. Sportgeneeskunde Midden Nederland factureert, daar waar een rechtstreekse declaratie aan de zorgverzekeraar niet mogelijk is, aan de cliĆ«nt. De cliĆ«nt is zelf volledig verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. U kunt geen rechten ontlenen aan de Ā door de medewerkers van Sportgeneeskunde Midden Nederland gegeven informatie over vergoeding van de factuur door uw zorgverzekeraar. Uiteraard doen wij ons best om u zo goed en compleet mogelijk te informeren, echter de vergoedingen van uw zorgverzekeraar kunnen wijzigen zonder dat het Sportgeneeskunde Midden Nederland hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Betaling Ā dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.Ā Ā Bij overschrijding van de genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste Ć©Ć©nmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten ā€“ conform ā€œRapport Voorwerk IIā€ ā€“ verschuldigd.Ā Indien de financiĆ«le positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.Ā Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Bovenstaande geldt voor alle diensten en producten geleverd door Sportgeneeskunde Midden Nederland.

Niet nakomen afspraak:

Wanneer u de afspraak niet na kan komen vragen wij u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur van te voren de afspraak te annuleren. Afspraken welke minimaal 48 uur van te voren zijn geannuleerd worden niet in rekening gebracht. Annuleren kan via mail of telefonisch. U ontvangt een e-mailbevestiging van uw annulering. Wanneer de afspraak niet tijdig is geannuleerd wordt het bedrag van de verrichting deels of volledig in rekening gebracht als ā€œNo showā€. Een ā€œNo Showā€ factuur bedraagt minimaal 50% van de kosten van de verrichting. Mocht u binnen 48 uur voorafgaand aan uw afspraak genoodzaakt zijn de afspraak af te zeggen, dan vragen wij u telefonisch te overleggen met het secretariaat. In overleg en met een geldige reden kan Sportgeneeskunde Midden Nederland de afspraak kosteloos verplaatsen.

Trainingsbegeleiding:

Vooraf wordt in een gesprek besproken welke diensten er geleverd zullen worden en hoe de invulling van de trainingsbegeleiding er uit ziet. Mondeling wordt het tarief van de trainingsbegeleiding afgesproken. Aan het begin van elk kwartaal worden de kosten van de trainingsbegeleiding gefactureerd. Door in te loggen op je persoonlijke account van TrainingPeaks bevestig je de samenwerking en bevestig je de start van trainingsbegeleiding. Je verplicht je hiermee tot betaling van de facturen. Opzeggen van trainingsbegeleiding kan alleen schriftelijk en bij voorkeur per e-mail per kwartaal, met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand. Wijzigingen hierop in overleg.

Intellectueel eigendom

Het is cliĆ«nt niet toegestaan om informatie zoals schemaā€™s, artikelen, vragenlijsten, fotoā€™s en ander materiaal dat is verkregen van Sportgeneeskunde Midden Nederland te delen met derden zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven

Klachten

Sportgeneeskunde Midden Nederland is aangesloten bij de klachtenregeling van de FSMI. Voor een volledige toelichting verwijzen wij u graag naar onze Klachtenregeling.

Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert te worden ingediend. Klachten als in bovenstaande bedoeld, schorten de betalingsverplichting niet op.

Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Aansprakelijkheid

De medewerker van Sportgeneeskunde Midden Nederland zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, is Sportgeneeskunde Midden Nederland voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien cliĆ«nt aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Sportgeneeskunde Midden Nederland die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Sportgeneeskunde Midden Nederland slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van ā‚¬ 1000.

Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.