Coulanceregeling Sportgeneeskunde Midden Nederland 

Vergoedt uw zorgverzekering Sportgeneeskunde Midden Nederland niet volledig? Met dit formulier kunt u hiervoor coulance aanvragen!

Ondanks dat het Hof op 6 oktober 2020 uitspraak heeft gedaan, waarbij het er in het kort gezegd op neer komt dat een niet vergoed deel van 25% (de “vlaktaks”) bij Natura-verzekerden niet is toegestaan, blijkt dit in de praktijk nog steeds het geval. Deze uitspraak van het hof bevestigt en verduidelijkt de uitspraak van de rechtbank in februari 2019. Het betekent dat zorgverzekeraars bij Natura-verzekerden de factuur van Sportgeneeskunde Midden Nederland moeten vergoeden tot (vrijwel) 100% van het factuurbedrag. Eventueel mag tot een gemiddeld gewogen gecontracteerd tarief vergoed worden, maar dan moet de zorgverzekeraar dat tarief wel op correcte wijze berekenen. (Administratieve) kosten die de zorgverzekeraar moet maken om de nota van de niet gecontracteerde zorgaanbieder te verwerken mogen wel afgetrokken worden van de vergoeding. 

Afhankelijk van uw zorgverzekering kan het dus nog steeds zo zijn dat uw nota voor de geleverde medisch specialistische zorg niet geheel vergoed wordt. Met dit formulier vraagt u coulance hiervoor aan.

U vult de gegevens in en voegt het declaratieoverzicht dat u van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen bij, zodat wij kunnen controleren of u de correcte vergoeding heeft ontvangen. Als dat niet het geval is, zullen we u bijstaan om de juiste vergoeding bij uw zorgverzekeraar te vorderen (claimen).

Indien de vergoeding correct is, maar u onverhoopt een eigen bijdrage moet betalen nemen wij uw aanvraag in behandeling. Elke aanvraag voor coulance zullen wij apart beoordelen en u via e-mail informeren over onze beslissing.

Eigen risico 

Net als bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen moet u ook bij Sportgeneeskunde Midden Nederland het wettelijk verplichte eigen risico betalen. Uw eigen risico valt niet onder de coulanceregeling en met dit formulier kunt u dus niet uw eigen risico terug vragen. 

Declareer de zorgkosten-declaratie (factuur) altijd eerst bij uw zorgverzekering!

Stuurt u deze eerst in naar uw zorgverzekering en wacht tot u van uw zorgverzekering een declaratieoverzicht ontvangt. U ontvangt van uw zorgverzekering altijd een declaratieoverzicht (als brief, of via de e-mail, of in uw online zorgverzekering-portaal). Deze informatie dient u bij uw aanvraag toe te voegen.

Uitgangspunten coulanceregeling:

  • U kunt gebruik maken van de coulanceregeling als de eigen bijdrage groter is dan €85,00.
  • U vraagt de coulanceregeling aan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  • Het wettelijk eigen risico valt buiten deze coulanceregeling.
  • Budgetpolissen of daarvan afgeleide varianten komen niet in aanmerking voor de coulanceregeling.
  • De hoogte van een tegemoetkoming voortvloeiend uit deze coulanceregeling zal na een zorgvuldige weging worden bepaald en staat niet gelijk aan 100% van de eigen bijdrage. 
  • U ontvangt binnen 14 dagen per e-mail een reactie op uw aanvraag.

Aanvraagformulier coulanceregeling

De coulanceregeling van Sportgeneeskunde Midden Nederland om u financieel tegemoet te komen in de voor u noodzakelijke zorg is een volledig door de instelling gefinancierde regeling. Sportgeneeskunde Midden Nederland vindt dat zorg voor een ieder bereikbaar en betaalbaar moet zijn en draagt graag, ondanks het uitblijven van een correcte afwikkeling door de zorgverzekeraar, op deze manier hier aan bij. 

Aan deze coulanceregeling kunnen geen rechten worden ontleend.